Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 24000 ton

Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 24 000 ton.

Ogłoszenie nr 589221-N-2018 z dnia 2018-07-13r.


Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Jarocin: Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Ogłoszenie nr 582409-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.


Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 24000 ton

Jarocin: Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 24 000 ton.

Ogłoszenie nr 581717-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 3000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5000 Mg luzem.

Numer ogłoszenia: 2018/S 120-273801


Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Jarocin: Przewóz odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej w Mateuszewie, gm. Śrem do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Numer ogłoszenia: 578024-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.


Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem

Jarocin: Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu: 2018/S 118-267194
Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane

Informacja (05.07.2018 r.):

„Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.


Dziennikarze ogólnopolskich mediów odwiedzili jarociński Zakład Gospodarki Odpadami.

Dziennikarze ogólnopolskich mediów odwiedzili jarociński Zakład Gospodarki Odpadami. Wizyta studyjna przedstawicieli mediów zorganizowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który m.in. na przykładzie kilku miast, w tym Jarocina, chciał pokazać, jak realizując proekologiczne przedsięwzięcia, skutecznie poprawiać jakość życia w miastach.

Jarocin jest krajowym liderem w pozyskiwaniu środków na cele proekologiczne. Na jednostkowym przykładzie miasta chcieliśmy pokazać, jak można skutecznie realizować przedsięwzięcia proekologiczne. Potrzebny jest z jednej strony kreatywny samorząd, z drugiej – źródła finansowania. To współdziałanie pozwala poprawić jakość życia w miastach – powiedział w podczas spotkania Jarocinie Sławomir Kmiecik, Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. Współpraca samorządów i NFOŚiGW zaowocowała szeregiem inwestycji. O największych z nich rozmawiano z dziennikarzami branżowych, ale także codziennych, mediów ogólnopolskich.Wizyta dziennikarzy w Wielkopolsce trwała 3 dni i objęła 4 miasta: Poznań, Kościan, Kalisz i Jarocin. Miała na celu pokazanie, jak zielenieją polskie miasta dla zdrowia, odpoczynku i środowiska. Dziennikarze mogli też przekonać się, na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym i co dzieje się w sferze oczyszczania miast ze „śmieci”.

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie jest przykładem jednej z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla 270 tys. mieszkańców regionu. Będąc na terenie zakładu, dziennikarze poznali nie tylko 15-letnią historię ZGO, ale mieli też okazję zobaczyć pracę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów na co dzień. Ogromny rozwój firmy był możliwy, dzięki jej rozbudowie za kwotę 150 mln zł, z czego 85 mln zł pochodziło ze środków unijnych.  – Nie chcemy zakończyć na tym, co mamy, ale chcemy dalej dynamicznie się rozwijać – mówił podczas spotkania Michał Manowski, członek zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. – Dążymy do tego, żeby do roku 2022 powstało tu centrum recyklingu. Tym razem ZGO stara się o wsparcie inwestycji w NFOŚiGW dotacją w wysokości 116 mln zł. Po ocenie formalnej złożonych do Funduszu wniosków, projekt ZGO znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. W ramach planowanej inwestycji, na terenie zakładu powstanie Wielkopolskie Centrum Recyklingu. – Rozbudowana zostanie część biologiczna zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi  Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów – powiedział Michał Manowski. – Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną – dodał członek zarządu ZGO.

Spotkanie w Jarocinie było okazją do przybliżenia także innych proekologicznych projektów, które są realizowane na terenie gminy. Dr Marzena Jeleniewska – Jankowska, inspektor terenów zieleni w Jarocinie zapoznała gości z realizowanym na terenie gminy Jarocin projektem rewaloryzacji i rewitalizacji parków i zieleni przyulicznej. Na to zadanie gmina Jarocin także pozyskała dofinansowanie  (12 mln zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte w 2018 roku prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

Kolejna inwestycja, realizowana w Jarocinie przy wsparciu środków NFOŚiGW, dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Istotę projektu o wartości ćwierć miliarda złotych, wspartego 128 milionową dotacją Funduszu, przybliżyła dziennikarzom Elżbieta Kostka – wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Przedsięwzięcie obejmuje pięć zadań. W trakcie realizacji są dwa z nich – budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie wraz z technologią zmiękczania wody oraz przebudowa kanalizacji przesyłowej najstarszego kanału przesyłowego w mieście, który doprowadza ścieki do  oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wkrótce rozpocznie się realizacja największej inwestycji projektu – modernizacja oczyszczalni ścieków. Powstanie tam jedyna w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych oraz instalacja hydrolizy, jak również instalacja biogazu wraz z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. – Całe zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem pozwolenia, które umożliwi nam wykorzystywać przetworzone osady, jako nawóz rolniczy. Jak poinformowała E. Kostka, na początku fosfor będzie przekazywany gminie Jarocin, która spożytkuje go do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parku, czy przy szkołach.