RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie” 63-200 Jarocin, Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1,  tel. 62-747-24-56 e-mail: sekretariat@wcr-jarocin.pl
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Witold Ruciński, adres email: iodo@jarocin.pl, tel: 519051512
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracuje administrator oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań wynikających z przepisów prawa. Ponadto podanie danych osobowych jest niezbędne dla zwarcia umowy.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.