REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych gminy Chocz

zlokalizowany na terenie gminy Jarocin przy ulicy Mariusza Małynicza 1, w Witaszyczkach.

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK gminy Chocz zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin pod adresem ulica Mariusza Małynicza 1, Witaszyczki, który jest czynny   w dniach wtorek i czwartek od godziny 16:00 do godziny 19:00.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Chocz, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.
 4. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady biodegradowalne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • urządzenia zawierające freon,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • gruz betonowy, ceglany
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu.
 1. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są jednorodne odpady budowlane i rozbiórkowe od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w postaci gruzu ceglanego i betonowego.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, potwierdzenia dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zameldowania na terenie gminy Chocz.
 4. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-7 oraz szczegółowym opisie określonym   w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Odpady dostarczone do PSZOK, które podlegają systemowi gospodarki odpadami komunalnymi, a mieszkańcy wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.
 6. Na PSZOK odpłatnie przyjmowane są zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, mieszkaniec gminy Chocz po dostarczeniu ww. odpadów uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cenniki na podstawie wystawionej fakturą VAT.
 7. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
 8. Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zameldowania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady zielone).
 9. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
 11. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone  w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 12. Pracownik PSZOK przed wjazdem klienta na teren PSZOK informuję go o konsekwencjach nie prawidłowego wyrzucenia dostarczonych odpadów lub dostarczenia i wyrzucenia odpadów, które nie widnieją w wykazie odpadów, które mogą być dostarczane na PSZOK.
 13. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • popiół i żużel zmieszany z innymi odpadami,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.
 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z   niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
 2. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
 3. Pracownik PSZOK sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zameldowanie mieszkańca na terenie gminy Chocz. Dane obejmują:
 4. adres nieruchomości, z której dostarczono odpady,
 5. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
 6. rodzaj dostarczonych odpadów,
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 22) jest art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym).
 8. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Osoby dostarczające odpady na PSZOK są zobowiązane poruszać się tylko wyłącznie po terenie PSZOK wjazd na teren Zakładu może nastąpić tylko za zgodą pracownika PSZOK.
 10. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 • do zwrotu i odłożenia w miejsce, z którego pobrały dostępnych na PSZOK sprzęt   miotła, łopata  itp.
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.,
 • przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie PSZOK.
 1. Osoby dostarczające odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązane są do postępowania na terenie PSZOK zgodnie z powyższym Regulaminem. Jeżeli osoba dostarczająca odpady nie stosuję się do niniejszego Regulaminu zostaje zgłoszona drogą mailową do Urzędu Miejskiego Gminy Chocz. Urząd Miejski Gminy Chocz drogą mailową może zobligować pracownika PSZOK do nie przyjęcia bezpłatnego odpadów na PSZOK od zgłoszonego mieszkańca. W powyższej sytuacji mieszkaniec może pozostawić odpady do zagospodarowania na terenie Zakładu tylko odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień dostarczenia odpadów.
 2. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 62 7415-330.
 3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest  w siedzibie firmy „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” pod adresem: ulica Mariusza Małynicza 1, Witaszyczki, 63-200 Jarocin oraz na stronie internetowej ZGO zgo-jarocin.pl, a także na stronie Urzędu Gminy Chocz.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.05.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

 

Odpady przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gminy Chocz zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin przy ulicy Mariusza Małynicza 1, Witaszyczki

 

 

Rodzaj

 

Kod odpadu

 

nazwa

 

przyjmujemy

 

nie przyjmujemy na PSZOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady opakowaniowe oraz odpady         z grupy 20-tej

 

15 01 01

 

Opakowania z papieru i tektury

 

·       kartony,

·       papiery,

·       torebki papierowe itp.

 

·       opakowań powlekanych folią lub kalką itp.,

 

15 01 02

 

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

·       butelki typu PET i po chemii gosp.

·       kubeczki po lodach,

margarynach, jogurtach itp.

·       folie,

·       styropian opakowaniowy,

·       plastikowe zakrętki,

·       folia tylko wyłącznie strech

 

·       styropianu pobudowlanego,

·       folii poprodukcyjnej,

·       wenflonów, strzykawek  i innych art. medycznych,

·       opakowań z zawartością

·       bandówek

·       folii poprodukcyjnej, poremontowej, zabrudzonej itp.

·       worków po eko-groszku

 

15 01 07

 

Opakowania ze szkła

(z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe)

 

·       słoiki, butelki (wstępnie oczyszczone bez zawartości i  nakrętek)

 

 

·       szkła żaroodpornego,

·       ceramiki,

·       zniczy z zawartością wosku,

·       reflektorów,

·       szkła płaskiego

 

15 01 10*

 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

 

·       puszki i pojemniki  po farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określających zawartość pojemnika

 

·       pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika,

·       pojemników cieknących

 

 

20 01 02

 

Szkło

 

·       szyby okienne i drzwiowe itp.,

 

 

·       szyby klejone np. samochodowe,

·       szyby z oprawkami,

 

20 01 39

 

Tworzywa sztuczne

 

·       miski, wanienki, wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe

 

·       wiaderek z zawartością,

·       doniczek z zawartością ziemi,

·       zderzaków, kołpaków, plastików samochodowych,

·       folii,

·       pojemników po farbach, olejach,

·       bandówek,

 

 

      Metale

 

20 01 40

 

Metale

 

·       blachy, rurki, stelaże

Popiół i żużel  

ex 20 01 99

 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

popiół pochodzący z gospodarstw domowych

 

·       popiół i żużel powstały w wyniku spalania węgla i drewna

 

·       zmieszany popiół, żużel z kamieniami, gruzem, piaskiem, gliną, ziemią, odpadami zielonymi lub innymi odpadami,

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 01

(zielone)

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

·       trawę, liście, gałęzie, kwiaty,  itp.

 

·       obierek,

·       kości zwierząt ,

·       resztek obiadowych,

·       olei jadalny,

·       płyt wiórowych i MDF,

·       drewna impregnowanego  itp..

 

20 01 08

 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

·       kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

·       owoce i warzywa z ogrodów resztki żywności

·       obierki z owoców i warzyw,

·       przeterminowane owoce i warzywa,

·       skorupki jaj

·       fusy po kawie

·       zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

 

·       surowego mięsa i kości

·       odpadów zielonych: liści, trawy i gałęzi

·       odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet

·       kamieni, popiołu i ziemi

·       szkła, ceramiki, porcelany

·       płynnych odpadów kuchennych,

·       pampersów,

·       woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych

 

 

 

                Chemikalia

 

 

20 01 28

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

·       pojemniki z pozostałościami, farb, tuszy, klei, żywic, lepiszczy z oryginalnymi etykietami, określające zawartość pojemnika

 

·       pojemniki bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika,

·       substancji w cieknących pojemnikach,

 

20 01 32

 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

 

·       przeterminowane leki,

 

 

·       odpadów medycznych, strzykawek, igieł, wenflonów, opatrunków

itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie                   z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie  i akumulatory zawierające te baterie

 

·       baterie i akumulatory, również te, które zawierają ołów, rtęć, nikiel i kadm,

 

 

20 01 34

 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

·       baterie i akumulatory bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych

 

20 01 21*

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

·       świetlówki liniowe, żarówki

·       termometry rtęciowe, ciśnieniomierze  itp.

 

·       rtęć w postaci płynnej,

 

 

20 01 23*

 

Urządzenia zawierające freony

 

·       lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp.,

 

·       sprzętu zdekompletowanego,

 

20 01 35*

 

Zużyte urządzenia elektryczne                   i elektroniczne inne niż wymienione       w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

·       telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier

·       monitory kineskopowe itp.,

 

·       sprzętu zdekompletowanego,

 

20 01 36

 

Zużyte urządzenia elektryczne                       i elektroniczne inne niż wymienione           w 20 01 21, 20 01 23  i 20 01 35

 

·       komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp.,

 

·       sprzętu zdekompletowanego,

 

 

Wielkogabaryty

 

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

 

 

·       tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,

 

·       odpadów poremontowych

·       szkła okiennego,

·       opon,

·       zderzaków samochodowych,

·       zdemontowanej elektroniki,

·       twardego plastiku,

 

 

Tekstylia

 

20 01 10

 

Odzież

 

·       ubrania, obuwie,

 

 

 

20 01 11

 

Tekstylia

 

·       materiały tekstylne,

 

·       wszelkiego rodzaju materiałów z, przędzy, włóczek pochodzących z produkcji,

Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.  

16 01 03

 

Zużyte opony

 

·       opony do średnicy 1m,

·       opony z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli itp.,

 

·       opon z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,

 

 

 

 

 

 

 

Odpady poremontowe, pobudowane,

 

 

17 01 01

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

·       gruz betonowy,

·       płytki łazienkowe,

·       krawężniki chodnikowe,

·       płytki chodnikowe itp.,

·       ceramiczne urządzenia sanitarne bez elementów plastikowych i metalowych

 

·       gruz betonowy zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.

·       gruzu w postaci masy sypkiej,

 

17 01 02

 

Gruz ceglany

 

·       cegły,

·       dachówki,

 

·       gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami,

piankami itp.,

·       gruzu  w postaci sypkiej,

 

17 09 04 (odpad budowlane przyjmowane są wyłącznie odpłatnie)

 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

·       zmieszane odpady pochodzące z budowy i remontów tzn. karton gips, pianki, uszczelki, styropian budowlany, drobny gruz

 

·       odpad zanieczyszczony inną frakcją np. odpadami komunalnymi, wielkogabarytami, oponami itp.,

 

 

Skan regulaminu