"ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW JAROCIN - WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

CEL PROJEKTU: ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH PODLEGAJĄCYCH SKŁADOWANIU

ADRES PORTALU: WWW.MAPADOTACJI.GOV.PL

W skład projektu wchodziło:

 • budowa nowego placu do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wiatą do magazynowania kompostu
 • budowa nowego placu do przerobu odpadów budowlanych wraz z halą do przetwarzania styropianu
 • modernizacja podczyszczalni ścieków
 • budowa drugiego zespołu kogeneracyjnego
 • budowa drugiej komory fermentera
 • budowa 5 tuneli kompostowych

 

Korzyści z realizacji projektu:

Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych m.in. z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Rozbudowa WCR jest dedykowana odpadom selektywnie zbieranym, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Miała na celu:

 • poprawę jakości przetwarzania odpadów;
 • zwiększenie ilości przetwarzania bioodpadów kuchennych selektywnie zebranych,
 • zwiększenie ilości produkowanego biogazu
 • zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej i cieplnej
 • ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych

Korzyści w pigułce:

 • efektywniejsze przetwarzanie odpadów biodegradowalnych kuchennych poprzez poddawanie ich procesom fermentacji i  kompostowania,
 • możliwość wytwarzania produktów z odpadów kuchennych selektywnie zebranych w postaci polepszacza glebowego o raz nawozu płynnego,
 • zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesom recyklingu,
 • zwiększenie produkcji biogazu do około 3 000 000 m3 rocznie,
 • zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej i cieplnej,
 • maksymalizacja odzysku frakcji surowcowych w wyniku przetwarzania odpadów budowalnych i rozbiórkowych i kierowanie ich do procesów recyklingowych,
 • osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu,
 • zwiększanie ilości przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych (powyżej 50%) oraz minimalizowanie przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych (maks. 30%),
 • podczyszczanie ścieków technologicznych do osiągania odpowiednich parametrów,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,
 • ograniczenie emisji biogazu składowiskowego.