"ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW JAROCIN - SPÓŁKA Z O.O. W JAROCINIE"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

Cele projektu:

Zasadniczym celem projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin” jest przyjmowanie i przetwarzanie strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców z terenu 18 gmin. Ponadto realizacja projektu ma dostosować gospodarkę odpadami w regionie do wymagań prawa polskiego i europejskiego, przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).

Rozbudowa Zakładu pozwoli na osiągnięcie wysokich standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności spowoduje:

 • zwiększenie redukcji ilości odpadów deponowanych na składowisku.
 • ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji,
 • odzysk surowców wtórnych,
 • odzysk energii elektrycznej i cieplnej z odpadów.

Po rozbudowie Zakładu status RIPOK-u (oprócz składowiska odpadów) uzyskają dodatkowo instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostownia odpadów zielonych.

Całkowita przepustowość Zakładu będzie wynosić ok. 60 tys. ton rocznie.

Korzyści z realizacji projektu:

Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie umożliwi powstanie nowoczesnego i kompleksowego zakładu przetwarzania odpadów, który przetworzy odpady komunalne wytworzone przez 235 tys. mieszkańców z 18 gmin.

Do Zakładu przyjmowane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone i inne). Większość przyjmowanych odpadów poddawana będzie segregacji manualnej i automatycznej, w wyniku której zostaną wydzielone frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji poddane zostaną przetworzeniu w procesach biologicznych, w wyniku których powstanie energia elektryczna i cieplna. Frakcja surowcowa zostanie przetworzona mechanicznie w celu przygotowania do sprzedaży.

W dłuższej perspektywie rozbudowa WCR Jarocin pozwoli na znaczne zwiększenie odzysku surowcowego, odzysku energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko.

Korzyści w pigułce:

 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko o minimum 52%,
 • efektywniejsze wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, które poddawane będą procesom fermentacji i kompostowania,
 • redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • maksymalizacja odzysku frakcji surowcowych wraz z wytworzeniem paliwa RDF z odpadów zarówno zmieszanych, jak i selektywnie zebranych i skierowanie ich do dalszego przetworzenia, głównie recyklingu,
 • maksymalizacja wydzielenia z odpadów frakcji wysokokalorycznej będącej surowcem do produkcji paliwa RDF,
 • wytwarzanie możliwie dużej ilości biogazu w procesie fermentacji beztlenowej w celu wykorzystania energetycznego (objętościowo 55% metanu w gazie),
 • produkcja energii elektrycznej (750 kWe) oraz cielnej (750 kWt) z biogazu,
 • zwiększenie ilości produktów o wartości handlowej,
 • ograniczenie emisji biogazu składowiskowego,
 • ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu w zakresie emisji hałasu i innych zanieczyszczeń,
 • minimalizacja zużycia wody wodociągowej poprzez jej recyrkulowanie i wykorzystywanie wód opadowych.