Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin w Witaszyczkach.

INFORMACJA!!!

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Jarocin korzystających z PSZOK-u w Witaszyczkach przy Wielkopolskim Centrum Recyklingu :

16.12 – PSZOK działa od godz. 6:00 – 16:00

24.12 (Wigilia) i 31.12 (Sylwester) – PSZOK będzie nieczynny

 

UWAGA!

REORGANIZACJA OBSŁUGI KLIENTÓW ORAZ RUCHU NA PSZOKU

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM SARS-COV 2 WPROWADZA SIĘ NA PSZOKU W JAROCINIE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ODDAJĄCYCH ODPADY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

  1. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników obsługujących punkt.
  2. Kontakt z pracownikami wagowymi odbywa się poprzez domofony zamontowane obok okienek podawczych.
  3. Odpady na punkt selektywnej zbiórki może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność 2 osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU z dziećmi).
  4. Na terenie PSZOKU w tym samym czasie mogą przybywać maksymalnie 2 pojazdy. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce.
  5. Jeśli masz możliwość wstrzymania dostarczenia odpadów na PSZOK, prosimy o odroczenie dostarczenia odpadów do czasu ustabilizowania się sytuacji.
  6. Prosimy i zachowanie niezbędnych środków ostrożności (środki dezynfekujące, odpowiednia odległość itd.).

Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia

 

Regulamin PSZOK do pobrania

załącznik nr 1 do pszok Jarocin

Najważniejsze informacje z Regulaminu:

Lokalizacja:

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie

ul. im. Mariusza Małynicza 1, Witaszyczki

63-200 Jarocin

Godziny otwarcie:

pon.-piątek od 6:00 do 21:00,

sob. od 8:00 do 14:00.

 Jakie odpady możne oddać na PSZOK ?

Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
➢ papier i tektura (w tym opakowaniowa),
➢ tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
➢ opakowania ze szkła bezbarwnego,
➢ opakowania ze szkła kolorowego,
➢ popiół i żużel,
➢ szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
➢ opakowania wielomateriałowe,
➢ opakowania z drewna,
➢ metale ( w tym opakowaniowe),
➢ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
➢ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady biodegradowalne,
➢ przeterminowane leki,
➢ chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
➢ zużyte baterie i akumulatory,
➢ lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
➢ urządzenia zawierające freon,
➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
➢ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
➢ odzież i tekstylia,
➢ zużyte opony,
➢ gruz betonowy, ceglany
➢ zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu.

 Jakich odpadów NIE MOŻNA oddać na PSZOK ?

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
➢ zmieszane odpady komunalne,
➢ popiół i żużel zmieszany z innymi odpadami,
➢ odpady zawierające azbest,
➢ części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
➢ opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
➢ odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
➢ odpady w opakowaniach cieknących,
➢ odpady poprodukcyjne.