Jarocin, 24 lipca 2019 r.

Oświadczenie

 W nawiązaniu do materiału prasowego opublikowanego  w mediach lokalnych, dotyczącego składowania odpadów azbestowych, Zarząd „ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” oświadcza, że:

Dyskusja nad składowiskiem odpadów niebezpiecznych prowadzona jest od 2016 roku, sądzić należy, że ze względu na okres wakacyjny i brak interesujących informacji lokalnych tematyka azbestu zostaje poddana ponownej debacie. Podobna próba wywołania dyskusji przed laty pojawiała się podczas inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, w zakresie usuwania części sieci wodociągowych wykonanych z azbestu. Dziś już wiemy, że decyzje podjęte i zrealizowane w zakresie eliminowania azbestu, mają korzystny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

Temat  składowania odpadów azbestowych poruszany i omawiany został już wiele lat temu. Gmina Jarocin należy wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z gminami Porozumienia Międzygminnego do regionu VI, w ramach którego prowadzona jest gospodarka odpadami w oparciu o Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Podczas powstawania Porozumienia Międzygminnego, w 2008 roku rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące prawidłowego i bezpiecznego zagospodarowania nie tylko odpadów komunalnych, ale również odpadów azbestowych. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, już w 2016 r. został uwzględniony zapis wskazujący na powstanie składowiska na terenie Gminy Jarocin. Toczący się proces uzyskiwania wymaganych zezwoleń, jest konsekwencją podjętych wcześniej konsultacji społecznych oraz decyzji. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych nie pojawiły się żadne negatywne opinie społeczeństwa. Od II poł. 2017 r.  toczy się długotrwały proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W lutym 2018 roku, podczas sesji Rady Miejskiej szeroko omawiany był temat składowania odpadów z azbestu. Od tego momentu nie zostały wprowadzone żadne istotne zmiany mogące wywołać powód do dyskusji. Obecnie trwają drugie i ostateczne już konsultacje społeczne. Tak więc planowane przedsięwzięcie zgodne jest z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO) oraz wszystkimi wymogami prawa.

Istnieją podstawne obawy, że brak realizacji inwestycji  może spowodować, że znaczna część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana będzie w sposób całkowicie niezorganizowany, w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje zajęcie terenu wynikające z zakresu projektowanych robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią żadne dodatkowe ograniczenia korzystania z terenów w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zarówno w obszarach zabudowy mieszkalnej
i użyteczności publicznej, jak również w zakresie komunikacji drogowej.

Planowane, zgodnie z obowiązującym WPGO, składowisko odpadów azbestu na terenie ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, stanowi niezbędny element uzupełniający kompleksowy system gospodarki odpadami w regionie. Pozwoli na zgodne z przepisami prawa unieszkodliwianie przez składowanie usuwanych z terenu gmin regionu wyrobów zawierających azbest. Ponadto znacznie obniży koszty transportu tych odpadów z gmin Regionu.

                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                             Zarząd  Spółki