ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu stanowi nowoczesną instalację do przetwarzania odpadów. Stosuje innowacyjne, odważne technologie w swojej działalności i cały czas inwestuje w coraz nowocześniejszy sprzęt. Ile pieniędzy i na co zostanie wydane?

Ponad 100 mln zł – tyle ZGO – WCR przeznaczy na rozbudowę całej instalacji. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę blisko 50-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzielił jarocińskiej instalacji komunalnej dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałe środki zabezpiecza spółka.

4 lutego b.r. formalnie zakończył się kolejny etap rozbudowy tj. budowy placów do przerobu materiałów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz styropianu. – Powstała także hala przerobu odpadów biodegradowalnych, w której będziemy chcieli przede wszystkim produkować nasz polepszacz glebowy „Terrawit”. Stworzony został ponadhektarowy plac przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Ponadto modernizacji uległa także podczyszczalnia, by spełniać najwyższe standardy w ochronie środowiska – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu.

Kolejnym etapem unowocześniania ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu są prace związane z zaprojektowaniem i budową drugiego fermentera przeznaczonego tylko na frakcję biodegradowalną wraz z dodatkowym zespołem kogeneracyjnym oraz wybudowanie instalacji do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Witosław Gibasiewicz, Prezes Zarządu ZGO-WCR:

Rozbudowa naszego zakładu będzie służyła osiągnięciu celów, które od wielu lat wyznacza Unia Europejska. Realizując tę inwestycję, dążymy do zwiększenia mocy przerobowych w stosunku do bioodpadów. Jest to bardzo ważne pod względem wyliczania poziomów odzysku i recyklingu. Dzięki temu gminy, które należą do Porozumienia Międzygminnego, będą mogły wykazać się wyższymi poziomami odzysku. Gmina Jarocin osiągnęła za 2020 rok prawie 76% poziomu recyklingu. Efekty naszych działań mają znaczenie dla mieszkańców. Robimy wszystko, aby cena za zagospodarowanie odpadów była jak najniższa.