„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony w łącznej ilości do 600 Mg”

Identyfikator postępowania: 5f3cccd0-b86a-4820-ad03-ed41ccffc9ca

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f3cccd0-b86a-4820-ad03-ed41ccffc9ca

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl