„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 8 000 Mg oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 5 000 Mg”

Numer ogłoszenia: ZGO/ZP/37/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e16d2f9-5c9e-4b60-8018-9f4e15767846

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl