ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu uzyskało kolejną normę ISO, tym razem – energetyczną. Zakład jest już samowystarczalny energetycznie, mimo to dalej rozwija swoje możliwości w tej dziedzinie, wiedząc jakie ma to znaczenie dla ekologii.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, od kilku lat stawia na dynamiczny rozwój. Swój cel realizuje poprzez stosowanie jak najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska. Spółka uzyskała w tym roku recertyfikację trzech norm ISO: środowiskowej, bhp i jakościowej. Dodatkowo, jednostka certyfikująca przyznała ZGO-WCR – po raz pierwszy – normę energetyczną. Norma energetyczna za swój nadrzędny cel stawia efektywne zarządzanie energią pod każdą postacią.

Nic w tym dziwnego, że taka norma przyznana została jarocińskiej instalacji komunalnej, kiedy spojrzy się na dynamiczny rozwój zakładu w tej dziedzinie. Dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1805 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 602 kW.  Po zrealizowaniu zaplanowanych zadań, łączna moc instalacji PV wyniesie 1 860 kWp, czyli tyle, ile potrzeba, by zasilić w energię elektryczną ok. 750 domków jednorodzinnych przez cały rok.

Wielopłaszczyznowe udoskonalanie instalacji komunalnej wpływa na osiąganie najlepszych w Wielkopolsce, a nawet Polsce efektów przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Dodatkowo rozwój zielonej energii, dzięki któremu spółka osiąga samowystarczalność energetyczną, klasyfikuje ją, jako lidera w tym zakresie, wśród innych instalacji w branży odpadowej.

Co to jest to ISO?

Nazwa „ISO” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „równy”. Etymologia słowa bardzo trafnie oznacza główny cel działania organizacji i zasadę wszystkich norm. Normy ISO są dokumentami ujednolicającymi poszczególne strefy działania przedsiębiorstw i organizacji. Aby uzyskać certyfikat poszczególnych norm ISO trzeba spełnić odpowiednie wymagania a także przejść audyt w firmie z wynikiem pozytywnym. Normy ISO regulują różne sektory działania przedsiębiorstwa.

Obecnie w ZGO-WCR wdrożone są następujące normy:

Norma środowiskowa

Norma ISO 14001:2015 opisuje wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zasadnicze założenia tej normy dla systemu zarządzania środowiskowego to osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy środowiskiem, społeczeństwem i ekonomią. Równowaga w czasach globalizacji jest czymś niezbędnym. Za swój cel obrane ma zaspokojenie potrzeb naszego pokolenia w taki sposób, ażeby nie pomniejszyć szans na zaspokajanie potrzeb przyszłych pokoleń.

Norma BHP

Norma 45001:2017 reguluje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapewnić bezpieczne miejsce pracy. W ZGO-WCR bezpieczeństwo i higiena pracy od zawsze stanowiły priorytet. Pracodawca, dbając
o to bezpieczeństwo zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wprowadza nowe rozwiązania oraz reaguje na aktualną sytuację w kraju wprowadzając szereg procedur mających wpływ na BHP. Oprócz tego zastosowane w normie ISO 45001 podejście do systemu zarządzania BHP bazuje na koncepcji: Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw (PDCA).

Norma jakościowa

Norma ISO 9001:2015 – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w Organizacji. Norma ma za zadanie zwiększać zadowolenie klientów, uwzględniać ryzyka i szanse, uzupełniać strategię biznesową, a co najważniejsze wspierać organizację w realizacji celów oraz poprawie wyników. Norma ta zakłada długofalowy sukces przedsiębiorstwa, jeśli zostaną uwzględnione interesy różnych stron tj. pracowników, klientów, dostawców, udziałowców  oraz właścicieli. Organizacja z wdrożoną normą  ma większą niezależność w określaniu, jaki zakres udokumentowanych informacji jest dla niej odpowiedni i użyteczny.

Norma energetyczna

Najnowsza norma wdrożona przez ZGO-WCR to norma 50001:2018 za swój nadrzędny cel stawia efektywne zarządzanie energią pod każdą postacią. Może znaleźć to swoje odzwierciedlenie we wprowadzaniu nowych, energooszczędnych technologii, a także w usprawnianiu obecnych sposobów na poprawę efektywności, a tym samym obniżenie kosztów. Poza tym, że ZGO –WCR jest samowystarczalny energetycznie, zakład ma na celu zmniejszenie emisji Co2 przez co stale rozbudowuje instalacje fotowoltaiczne na terenie spółki. Alternatywnym źródłem energii w zakładzie jest także biogaz, który powstaje z odpadów biodegradowalnych kuchennych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z wysortowanych zmieszanych odpadów komunalnych w fermentacji. W budowie jest drugi fermenter, dzięki któremu będzie możliwa produkcja jeszcze większej ilości biogazu zamienianego na energię elektryczną i cieplną.

System zarządzania energią ma bardzo ważne znaczenie z ekologicznego punktu widzenia: jest bardzo ważnym elementem w energochłonnej gałęzi przemysłu oraz – w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.  ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu spełnia restrykcyjne normy unijne, których inni nie zdążyli jeszcze wdrożyć. Stosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii powoduje, że uprawnione do tego instytucje przyznają zakładowi kolejne certyfikaty, klasyfikując zakład na miejscu lidera recyklingu w kraju.

Prezes Zarządu ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zapewnia, iż wszystkie normy są nie tylko wdrożone, ale także przestrzegane. W kolejnych latach zakład ma w planach poszerzać swoje certyfikacje i dołączyć do EMAS, czyli Systemu Ekozarządzania i Audytu.