„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony w łącznej ilości do 600 Mg

Ogłoszenie nr 561440-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.