,,Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Inżynier kontaktu – specjalista ds. instalacji elektrycznej i układów przemysłowych oraz AKPiA (kobietę lub mężczyznę)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt pn. ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”

 

I.Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

– studia dzienne magisterskie na kierunku np. automatyka i/lub robotyka z elementami, lub budowa maszyn z elementami elektroniki

 1. Umiejętności i doświadczenie praktyczne:

– praktyczna umiejętność projektowania, testowania oraz wykonywania układów pneumatycznych oraz elektromechanicznych wraz z instalacja oraz nadzorem nad aparaturą kontrolno – pomiarową,

– czynny udział w wykonaniu i/lub wdrażaniu do układów przemysłowych urządzeń bazujących na komponentach automatyki przemysłowej wraz z nadzorem tworzenia oprogramowania dla urządzeń elektronicznych oraz udział w uruchomianiu urządzeń automatyki przemysłowej bazującej na komunikacji wykorzystującej np. sieci przemysłowe w rozproszonych systemach sterowania (DSC networks ) wraz z wizualizacją procesu (np.. SCADA),

– opracowanie dokumentacji techniczno – ruchowych w celu przekazania kompletnych urządzeń do pracy w przemyśle,

– umiejętność sprawdzania oprogramowania sterowników PLC falowników, popartych znajomością zagadnień z zakresu automatyki w zakresie mechaniki i pneumatyki ,

– umiejętność sprawdzania konfiguracji urządzeń kontrolno – pomiarowych w automatycznych sieciach sterowania,

– swobodna obsługa komputera programów inżynierskich oraz biurowych.

 1. Języki obce:

– angielski: poziom zaawansowany

– umiejętność odczytu dokumentacji technicznej,

– swobodna konwersacja na tematy techniczne w języku angielskim

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy pod presją czasu
 2. Zorientowanie na realizacje zadań
 3. Samodzielność, odpowiedzialność

III. Zakres obowiązków:

 1. Doradztwo techniczne przy porównywaniu i ocenie złożonych w przetargu ofert na budowę zakładu,
 2. Doradztwo techniczne na etapie uzgadniania i zatwierdzania projektu budowlanego opracowanego przez Wykonawcę,
 3. Doradztwo techniczne podczas rozruchu technologicznego zakładu,
 4. Weryfikacja i ewentualne uaktualnienie materiałów przetargowych na Dostawy i Roboty Budowlane w celu wyłonienia Wykonawców dla zadania inwestycyjnego przewidzianych w ramach Projektu,
 5. Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie zarządzania technicznego, w tym pełnienie funkcji Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego zgodnie z Art. 27 Prawa Budowlanego,
 6. Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie zarządzania prawno – administracyjnego,
 7. Rozliczanie robót budowlanych (kontaktów) pod względem rzeczowym i finansowym ,
 8. Przygotowywanie i przedkładanie raportów z postępu realizacji inwestycji,
 9. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu dla inwestycji,
 10. Wspieranie działań, stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Jednostki Realizującej Projekt (JPR).
 11. Warunki świadczenia umowy: umowa zlecenie
 12. Wymagane dokumenty:
 13. Życiorys (CV),
 14. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie/ uprawnienia budowlane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem:

Dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontaktu, należy składać osobiście w siedzibie ,,Zakład Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o. w Jarocinie   – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin, w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres sekretariat@zgo –jarocin.pl  w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10:00

Aplikacje, które wpłyną do ,,Zakład Gospodarki Odpadami ‘’ Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   .

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane, w związku z powyższym prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin).”