Jarocin, dnia 05.10.2023 r. 

Ogłoszenie
o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162132, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej 617-20-54-982 oraz numerem REGON 251580939, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 32 116 500,00 zł,

Informuje,

że na skutek:

  • niemożliwości realizowania Umów nr RDF/5/WCR/2023 oraz nr RDF/10/WCR/2023 na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 przez Wykonawcę tych Umów, którą to sytuację Wykonawca zgłosił na piśmie do Zamawiającego oraz
  • wobec faktu istnienia po stronie Zamawiającego konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia

zawarł z wykonawcą:

CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 6A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014645, legitymującą się numerem identyfikacji podatkowej 897-161-27-50 oraz numerem REGON 9320070230, BDO 000005686, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 8 440 000,00 zł,

Umowę na okres 90 dni, której przedmiotem jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 4 000 Mg”  w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa pzp”).

Uzasadnienie

W chwili obecnej trwa postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie nowego Wykonawcy realizacji Umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający nie miał żadnych podstaw, aby przypuszczać, że obecny Wykonawca Umów nr RDF/5/WCR/2023 oraz RDF/10/WCR/2023 nie będzie w stanie realizować tych umów zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego (nie mógł zatem tej okoliczności przewidzieć na etapie zawierania Umów nr RDF/5/WCR/2023 oraz RDF/10/WCR/2023). Ponadto Zamawiający nie może zgodnie z przepisami prawa gromadzić ilości odpadów o kodzie 19 12 12 i odpady te regularnie muszą być odbierane z zakładu Zamawiającego.

Okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia w tym wypadku są zjawiska losowe i niezależne od Zamawiającego –  tu wyraźnie zgłoszony w piśmie od Wykonawcy Umów nr RDF/5/WCR/2023 oraz RDF/10/WCR/2023 problem, nieporozumienie pomiędzy członkami Konsorcjum, którym jest Wykonawca, a  jak podał Wykonawca w piśmie skierowanym do Zamawiającego m.in. z tego powodu uniemożliwione jest wykonanie zawartych Umów zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazuje na problemy z instalacjami w jakich zagospodarowywane są odbierane od Zamawiającego odpady, na skutek „załamania rynku”.

Wyżej opisany stan faktyczny zaistniały w sprawie w pełni uzasadnia udzielenie przez Zamawiającego zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 214 ust. 1. pkt 5 p.z.p.: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”;

Innymi słowy zaistniały łącznie następujące okoliczności:

  1. powstała wyjątkowa sytuacja,
  2. przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego,
  3. sytuacji tej zamawiający nie mógł przewidzieć (jest ona obiektywnie nieprzewidywalna lub jej wystąpienie jest nieprawdopodobne w normalnych stosunkach gospodarczych),
  4. wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia oraz
  5. nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Pomiędzy wszystkimi wymienionymi przesłankami w tym przypadku zachodzi związek przyczynowo-skutkowy oraz związek czasowy. Natychmiastowe wykonanie oznacza konieczność realizacji zamówienia szybciej niż pilnie, z dnia na dzień, szybką reakcję – bowiem codziennie konieczne jest dokonywanie na bieżąco odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 od Zamawiającego, czemu nie jest w stanie sprostać wykonawca, który zawarł umowę w trybie udzielenia zamówienia publicznego, a jest to konieczne aby zapewnić bieżące funkcjonowania zamawiającego.