Informacja!

Od dnia 01.03.2022 r. podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piaskach (PSZOK Smogorzewo) dla mieszkańców gminy Piaski jest Gmina Piaski Adres: ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

 

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK.

§2

 1. PSZOK prowadzony jest przez „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin. Obsługującym PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 63-820 Piaskach, ul. Dworcowa 3.
 2. PSZOK na terenie Gminy Piaski zlokalizowany jest na Gminnym Wysypisku Odpadów Innych niż Niebezpieczne w miejscowości Smogorzewo, działki nr 205 oraz nr 206/4.
 3. PSZOK czynny jest:

Wtorek –  godz. 10.00 – 12.00

Środa – godz. 10.00 – 12.00

Czwartek – godz. 10.00 – 12.00

Piątek – godz. 10.00 – 12.00

Sobota –  godz. 8.00 – 14.00

 1. Przyjęcia i zważenia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po okazaniu przez oddającego odpad dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Piaski (np. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

§3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski zgodnie z pkt 2 oraz w wyjątkowych przypadkach inne selektywnie zbierane odpady komunalne niewymienione w pkt 2 a pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych.
 2. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
 3. a) opakowania z tworzyw sztucznych;
 4. b) szkło białe opakowaniowe;
 5. c) szkło kolorowe opakowaniowe;
 6. d) metale;
 7. e) papier i tektura w tym odpady opakowaniowe
 8. f) odpady zielone tj. trawa, liście itp.;
 9. g) zużyte baterie i akumulatory;
 10. h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
 11. i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 12. j) odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z pkt 3;
 13. k) zużyte opony do 1 m średnicy;
 14. l) przeterminowane leki;
 15. m) styropian opakowaniowy niezanieczyszczony; oraz inne odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych np. puste pojemniki po farbach i lakierach, świetlówki.
 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na:
 2. a) odpady betonu i gruzu betonowego, odpady gruzu ceglanego,
 3. b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia, np. urządzenia sanitarne bez elementów plastikowych i metalowych.
 4. Dowóz odpadów do PSZOK-u zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie.

§4

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 1. a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
 2. b) budowlane i rozbiórkowe, zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne;
 3. c) selektywnie zebranych, których stopień zabrudzenia kwalifikuje te odpady jako zmieszane odpady komunalne;
 4. d) od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 5. e) sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych;
 6. f) szkło płaskie, szyby okienne;
 7. g) odpady samochodowe;

§5

 1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.
 2. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości.
 3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

§7

 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr nieruchomości z których dostarczono odpady komunalne.
 2. Obsługujący PSZOK przyjmując odpady ewidencjonuje je oraz prowadzi rejestr o którym mowa w pkt 1, zawierający:

1) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

2) rodzaj dostarczonych odpadów,

3) masę dostarczonych odpadów,

4) datę dostarczenia odpadów,

5) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

§8

 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK.
 2. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 3. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruch drogowego.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§9

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

§10

 1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie określonych rodzajów odpadów może zostać okresowo wstrzymane.
 2. W przypadkach planowanego wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów komunalnych informacja o takich przypadkach będzie zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Gminy Piaski: www.piaski-wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

§11

Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK-u lub pod numerem telefonu: 65 5719 030.

 

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej: www.piaski-wlkp.pl.