Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Borku Wielkopolskim

Informacja!

Od dnia 01.03.2022 r. podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borku Wielkopolskim dla mieszkańców gminy Borek Wielkopolski jest Gmina Borek Wielkopolski. Adres: ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

 

UWAGA!

W celach prewencyjnych wprowadza się całkowite ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z COVID-19.

W dniach 17-03-2020 do 31-03-2020 Punkt Selektywnej Zbiórki w miejscowości Borek Wlkp. będzie nieczynny.

 

§1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w Borku Wielkopolskim przy ul. Jeżewskiej.
 2. PSZOK jest czynny we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

§2

 1. Do PSZOK-u będą przyjmowane nieodpłatnie odpady pochodzące z gospodarstw domowych tylko od mieszkańców gminy Borek Wlkp., którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnej i wnoszą opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.
 2. Podstawą przyjęcia odpadów do PSZOK-u jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Borek Wlkp., okazanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź podpisanie oświadczenia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), w którym osoba deklaruje, że jest objęta systemem gospodarki odpadami i wnosi z tego tytułu opłatę.

§3

 1. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do PSZOK-u:
 2. puszki aluminiowe i metale;
 3. odpady wielkogabarytowe;
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. zużyte opony;
 6. odpady zielone;
 7. odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, akalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki;
 8. odpady budowlane i rozbiórkowe za wyjątkiem odpadów zawierających azbest;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. opakowania wielomateriałowe typu tetrapak;
 11. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
 12. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów wymienionych w §3, pkt 1.
 13. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady zmieszane.
 14. Odpady niebezpieczne płynne (np. farby, lakiery, smary, oleje) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz powinny zawierać etykiety.
 15. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u zobowiązana jest do ich natychmiastowego odbioru w przypadku:
 16. stwierdzenia przez obsługę PSZOK-u, że dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych;
 17. stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów;
 18. stwierdzenia braku identyfikacji dostarczonych odpadów.
 19. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na:
 20. odpady betonu i gruzu betonowego, odpady gruzu cegielnego, odpady ceramiczne i elementy wyposażenia, np. elementy sanitarne;
 21. drewno, np. drzwi, boazerie;
 22. szkło, np. szyby okienne, lustra.
 23. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli jest limitowana i wynosi 4 tony na rok na gospodarstwo domowe. Odpady dostarczone powyżej limitu przyjmowane będą za dodatkową opłatą, tj  zł brutto.

§4

 1. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę itp.
 3. odpady wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np., odpady z gospodarstw rolniczych, np. zmieszane odpady z pól, odpady z działalności gospodarczych);
 4. opony z pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, sprzęt budowlany, części samochodowe;
 5. zmieszane odpady komunalne.

§5

 1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u zobowiązana jest do samodzielnego umieszczenia ich w odpowiednim kontenerze lub pojemniku po uprzednim zważeniu ich przez pracownika PSZOK-u. Umieszczenie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK-u.
 2. Odpady wymienione w §3, pkt 1 gromadzone są w sposób selektywny w kontenerach.
 3. Każdy kontener i pojemnik jest przeznaczony oraz odpowiednio oznakowany dla poszczególnych rodzajów odpadów.

§6

 1. Na terenie PSZOK-u zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez nadzoru dorosłych.
 2. Na terenie PSZOK-u panuje bezwzględny zakaz palenia.
 3. Osoby przebywające na terenie PSZOK-u zobowiązane są do:
 4. podporządkowania się zaleceniom pracowników PSZOK-u, szczególnie w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK-u;
 5. zachowania wymogów bezpieczeństwa;
 6. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego i wskazań pracownika PSZOK-u.
 7. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§7

 1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK-u lub pod numerem telefonu: 65 571-61-20.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej: borekwlkp.pl

 

 

Borek Wielkopolski,

(imię i nazwisko) (adres)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Borek Wielkopolski i jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami oraz wniosłem/am opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji dostarczanych odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).