ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu przeznaczy ponad 100 mln zł na rozbudowę instalacji. Inwestycję, dzięki której zakład stanie się jeszcze nowocześniejszy oraz zwiększy swoje możliwości, wspierają unijne, bezzwrotne środki. Do pozyskanych wcześniej 40 mln zł teraz dołącza kolejne 9,5 mln zł.  

Dzięki dotacji i środkom własnym zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów, ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe, a rozbudowana – podczyszczalnia ścieków.

Inwestycja ZGO-WCR obejmuje zrealizowane już zadania: budowę nowej wagi najazdowej oraz zbiornika przeznaczonego do magazynowania biogazu o pojemności 1 000 m3. Zrealizowano je w 2020 r.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 100 mln zł. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę blisko 50-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzielił dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł.