,,Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Inżynier kontaktu – specjalista ds. instalacji sanitarnych (kobietę lub mężczyznę)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt pn. ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”

 I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:

-ukończone studia magisterskie na kierunku np. inżyniera środowiska lub pokrewne

 1. Uprawnienia i doświadczenie praktyczne:

Uprawnienia:

– uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe:

Posiadanie łącznie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku   stanowiskach kierownika budowy / inspektora nadzoru / inżyniera kontaktu w zakresie realizacji obiektów przemysłowych, linie technologiczne, sieci ciepłownicze , kanalizacyjne, wentylacyjne, obiekty kotłowni (w dowolnym układzie dla każdego ze stanowisk).

Co najmniej jedno zatrudnienie na jednym z ww. stanowisk przy budowie zakładu związanego z ochroną środowiska.

 1. Języki obce:

– umiejętność swobodnego czytania dokumentacji technicznej w językach: niemieckim oraz angielskim

II. Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa pakietu MS Office

– biegła praktyczna znajomość programu AutoCad I Norma

III. Zakres obowiązków:

 1. Odpowiedzialność w imieniu Zamawiającego za realizację Inwestycji w zakresie zarządzania prawno-administracyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót,
 2. Wydawanie decyzji , mających konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Kontaktu, po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia i uzgodnieniu z Zamawiającym,
 3. Samodzielnie podejmowanie decyzji i sporządzanie opinii we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót, w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektów, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zadań,
 4. Kontrola dziennika budowy prowadzonego przez Wykonawcę,
 5. Wydawanie na piśmie Wykonawcy poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji i wniosków,
 6. Zapewnienie nadzoru ciągłego dla prowadzonych robót instalacyjnych
 7. Pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego również w okresie przerw w pracy Wykonawcy np. wstrzymywanie robót w okresie zimowym,
 8. Uczestniczenie z zakresie określonym przez Zamawiającego w uzupełnieniu, składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacji Projektu do Instytucji Pośredniczej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
 9. Rozliczanie robót budowlanych (kontraktów) pod względem rzeczowym i finansowym,
 10. Przygotowywanie i przedkładanie raportów z postępu realizacji inwestycji ,
 11. Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu dla inwestycji,
 12. Wspieranie działań, stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Jednostki Realizującej Projekt (JPR).
 13. Warunki świadczenia umowy: umowa zlecenie
 14. Wymagane dokumenty:
 15. Życiorys (CV),
 16. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie/ uprawnienia budowlane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem:

Dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontaktu, należy składać osobiście w siedzibie ,,Zakład Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o. w Jarocinie   – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin, w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres sekretariat@zgo –jarocin.pl  w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10:00

Aplikacje, które wpłyną do ,,Zakład Gospodarki Odpadami ‘’ Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   .

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane, w związku z powyższym prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Stanowisko współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt ,,Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin).”