ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu z dnia na dzień staje się bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Zakrojone na szeroką skalę 100-milionowe inwestycje zostaną wsparte kolejną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do pozyskanych wcześniej przez jarocińską spółkę ponad 38 mln zł, teraz dołącza następne 1,5 mln zł. 

Przypomnijmy, że przy udziale pozyskanych środków spółka rozbudowuje instalację do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. – Inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania odpadów biodegradowalnych jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne, ponieważ strumień tego typu odpadów zwiększa się – uzasadnia Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

W ramach inwestycji zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. Rozbudowana zostanie podczyszczalnia ścieków. Zadanie obejmuję również budowę nowej wagi najazdowej, zwiększy się także flota pojazdów.

Inwestycja będzie kosztowała blisko 100 mln zł. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  W ubiegłym tygodniu podpisany został aneks do umowy, na mocy którego wartość dofinansowania wzrosła o 1,5 mln zł i wynosi teraz ponad 40 mln zł. Na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki.